Salgsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for all salg av varer fra denne nettsiden til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på siden er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på denne nettsiden må du ha fylt 18 år.

Vi leverer kun til Norge; dette ekskluderer norsk kontinentalsokkel, Svalbard og fjerntliggende norske områder. Nettsiden er rettet mot bedriftskunder og priser er derfor oppgitt uten mva. I tilfeller der det er aktuelt er forbrukerkjøp regulert i blant annet forbrukerkjøpsloven, og angrerettloven. Det henvises ellers til markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

1. Parter

Selger er JM Handel, 4019 Stavanger, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 990100845, e-post: info@123vann.no, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss». Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server såfremt den er i overenstemmelse med det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Handler du som privatperson har du rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er ekskludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

5. Betaling

Kjøpesummen gjøres vanligvis opp ved overføring via bank. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr. 399, for å dekke våre utlegg. Ved delleveranser belastes kun delleveransen.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted som er angitt på ordrebekreftelsen. Det vil si at bestillingen sendes innen 2 arbeidsdager etter at den er mottat, utenom helligdager og ferie. Pakken sendes via Posten og kan spores på Postens nettside.
Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss elektronisk. Før du sender noe i retur ta kontakt; dokumentasjon av skaden skal vanligvis kunne gjøres med bilde. Vi vil bekrefte mottak av alle reklamasjoner pr. e-post. Vi vil også pr. e-post bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet.

9. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen. Se for øvrig pkt. 8.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter kjøp av privatperson, og at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt og tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Du kan lese mer her.

11. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via epost: info@123vann.no.

12. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Stavanger verneting.